หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
  
สมัครงาน (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 2150  ตอบ 0  
ศูนย์อบรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) (16 ม.ค. 2557)    อ่าน 2708  ตอบ 0  
งานบุญเดือนสาม (16 ม.ค. 2557)    อ่าน 1387  ตอบ 1  
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  ท่านพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลอยู่ในระดับใด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
เริ่มนับ วันที่ 18 มี.ค. 2554
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 18 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 489 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 6 [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 8 [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
รายการกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 42 
ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
 
สถานีอนามัยหนองนางนวล
 
 
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4666 [แบบรายงานฯ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4623 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4645  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เปลี่ยนกำหนดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4661 [รายชื่อรุ่นที่ 1] [จังหวัดแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4642  [ 13 พ.ย. 2562 ]
การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4624  [ 13 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4647  [ 13 พ.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4641  [ 13 พ.ย. 2562 ]
เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4640  [ 13 พ.ย. 2562 ]
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 179 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 233 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ \"การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" ด่วนที่สุด [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพเเห่งชาติ ด่วนที่สุด [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
เเจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานเเละบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
เปลี่ยนเเปลงตารางฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลเเห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
แบบตรวจเยี่ยมหอพัก ประจำอำเภอ (ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ 2558) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 90 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
การคัดเลือกสตรี บุคคล เเละหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
แนวทางการขอใช้บัญชี [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านเเพลตฟอร์มเเอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ด่วนที่สุด [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
เเจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 27 
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK จังหวัดอุทัยธานี [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
 
ทต.เขาบางแกรก จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล สายบ้านนายชู ขำเนินเพิ่ม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยคต ธกส.สาขาห้วยคต - ทุ่งนา มอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับผู้ยากกไร้ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยคต [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทัพหลวง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัด) สายบ้านนายชัย ชูสิง [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยว [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยว [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองหลาง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ และสี) จำวน 1 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเขาลูกช้าง-หมู่ที่ 3 บ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธนา นิยมเหมาะ-นานางสาวอรทั [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายดอนไอ้เล่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หลุมเข้า [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินและเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้า [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.สายแยกข้างโรงเรียนบ้านเขาน้อย-อ่างเก็บน [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายลานตากโคกป่าช้า-นานายสถิต บุญขันธ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0