หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านขยะในชุมชน โดยใช้หลักการสำคัญของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืนอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ (1)การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย(3Rs-Reduce/Reuse/Recycle) (2)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อลดการสิ้นเปลืองพื้นที่ฝังกลบ (3)การกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม (Cluster) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการกำจัดครั้งสุดท้าย ซึ่งต้องเริ่มต้นจากครัวเรือน ชุมชน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะแล้วนำขยะที่คัดแยกแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้ และขยะที่ต้องกำจัดเพียงกลุ่มเดียว คือ ขยะพิษและขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ โดยคำนึงถึงการจัดการในระดับชุมชนเป็นหลัก ในรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกและกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มีการจัดการขยะที่เริ่มต้นจากครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน และวัด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยโครงการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากขยะก่อนการกำจัดและมุ่งส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม สารเคมีต่าง ๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน เพื่อการลดปัญหาด้านที่ทิ้งขยะ ลดปัญหาการฝังกลบ ลดการเผา ลดปัญหาด้านกลิ่น ลดการกระจายของเชื้อโรค ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมให้แก่คนในชุมชนในการรักษาความสะอาดของชุมชนโดยการลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยใช้หลักประชารัฐ  ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน  นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับราษฎรในพื้นที่ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง(18)การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล จึงจัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และรับรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะในครัวเรือน การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ดังกล่าว  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย