หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านขยะในชุมชน โดยใช้หลักการสำคัญของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืนอาศัยหลักการ 3 ข้อ คือ (1)การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย(3Rs-Reduce/Reuse/Recycle) (2)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการแบบผสมผสานเพื่อลดการสิ้นเปลืองพื้นที่ฝังกลบ (3)การกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม (Cluster) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการกำจัดครั้งสุดท้าย ซึ่งต้องเริ่มต้นจากครัวเรือน ชุมชน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะแล้วนำขยะที่คัดแยกแต่ละชนิดนำไปใช้ประโยชน์ได้ และขยะที่ต้องกำจัดเพียงกลุ่มเดียว คือ ขยะพิษและขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ โดยคำนึงถึงการจัดการในระดับชุมชนเป็นหลัก ในรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกและกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มีการจัดการขยะที่เริ่มต้นจากครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน และวัด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยโครงการมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากขยะก่อนการกำจัดและมุ่งส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม สารเคมีต่าง ๆ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน เพื่อการลดปัญหาด้านที่ทิ้งขยะ ลดปัญหาการฝังกลบ ลดการเผา ลดปัญหาด้านกลิ่น ลดการกระจายของเชื้อโรค ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและสร้างค่านิยมให้แก่คนในชุมชนในการรักษาความสะอาดของชุมชนโดยการลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย โดยใช้หลักประชารัฐ  ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชน  นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาใช้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้กับราษฎรในพื้นที่ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง(18)การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล จึงจัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และรับรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะในครัวเรือน การทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ดังกล่าว  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย