หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ศพอ.หนองนางนวลดำเนินโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเจริญทางด้านวัตถุและ
เทคโนโลยีมากขึ้น บุคคลในสังคมจึงหันไปยึดติดกับความเจริญและให้ความสำคัญกับความสำเร็จทางวัตถุเป็นหลักทำให้สภาพทางสังคมมีความเหลื่อมล้ำเกิดภาวะอ่อนแอทางด้านจิตใจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น สังคมเต็มไปด้วยปัญหา ประกอบกับสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์กันน้อย อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น ขาดการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เกิดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ถูกลดบทบาทลง ทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ครอบครัวควรให้ความเคารพ นับถือ เพราะมีประสบการณ์การดำเนินชีวิตที่ยาวนาน นับเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลาน คอยอบรมชี้แนะสั่งสอนให้เด็ก เยาวชน และคนในครอบครัวให้เป็นคนดีของสังคม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองนางนวลมีหน้าที่ในการจัดการ การพัฒนาอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลหนองนางนวลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำสิ่งที่พบเห็นเป็นประสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
-เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา
-เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญและโบราณสถานต่าง ๆ
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์กัน มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการสำหรับ
ผู้สูงอายุ
-ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมในศรัทธาในพระพุทธศาสนา
-ผู้สูงอายุทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่สำคัญและโบราณสถาน ต่าง ๆ
-ผู้สูงอายุได้พบประสังสรรค์กัน มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2563 เวลา 16.10 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X