หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 จะจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริม กิจกรรม แนวทางการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิต ซึ่งจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ รวามทั้งค้นหากระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากพื้นฐานของโรงเรียน สถาบันการศึกษาเชื่อมโยงชุมชนแบบเดิมสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาเผยแพร่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อการสร้างสังคมคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปแบบ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดการประกวดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แบนเนอร์เว็บไซต์การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี 2563 ที่ www.parliament.go.th/innovation โดยจะเปิดรับผลงานเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 11.06 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน