หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
อบต.ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยนายนิรุธ คฤหปาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นายสมพงษ์ ยะไข่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ประกอบด้วย ขนุน มะขามเทศ มะขาม แคบ้าน และผักซึก(อีซึก,พฤกษ์,ผักอีซึก,สิระสะ)บริเวณสองข้างทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองนางนวล ซึ่งวันปลูกต้นไม้ประจำปีได้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาไปตามความเหมาะสม กล่าวคือได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2503 ประกาศยกเลิกวันชาติ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2503 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตก เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอื่นๆ และเพื่อให้ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในช่วงปลายปี พ.ศ.2528 โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ทั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไม้และของป่า แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล กล่าวคือ จะมีฝนตกก่อนถึงวันเข้าพรรษา และฝนจะทิ้งช่วงในระหว่างฤดูกาลเข้าพรรษา ทำให้การปลูกต้นไม้ในช่วงเข้าพรรษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติแทนวันเข้าพรรษา ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อและกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพราะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝนมีฝนตกลงมาแล้วซึ่งจะทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 10.42 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X