หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) และ คณะกรรมกำรประเมินผลและติดตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (61-64) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)