หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ส.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการจ่ายเงินตามแผนงานการใช้จ่าย( ไตรมาส 3)งบประมาณประจำปี2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานรับเงิน จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ อบต. เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล [ 19 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2