หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (ฉ)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 

 

 
 
       
 
ถนนลาดยาง ๒ สาย สายแรก บ้านหนองแบน - ท่าข้ามสาคร ผ่านหมู่ ๑,๒,๔,๘,๙ และหมู่ ๑๐
      สายที่ ๒ บ้านท่าข้าม - ทุ่งปาจาน ผ่านหมู่ ๘ และหมู่ ๖
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๔ และหมู่ ๕
 
ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,
 
 
 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ รุ่น ๗๐ คน
 
ลูกเสือชาวบ้าน ๑ รุ่น ๑๖๐ คน
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ๑ รุ่น  
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
      ๑ รุ่น ๗๐ คน
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ ลำห้วย สาย
 
บึง หนองและอื่นๆ    
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น ๕๒ แห่ง
 
บ่อโยก ๕๓ แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน แห่ง
 
 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยที่ดินอัน อุดมสมบูรณ์ อันที่จะยังประโยชน์ในการเกษตร และ คลองห้วยไผ่ขุย เป็นคลองธรรมชาติ