หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ำ.ศ. 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
 
  (1)     2      3