หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
นางอัจฉรา พะวา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
เศรษฐกิจก้าวล้ำ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้
ปลอดภัยจากสารพิษ คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

วิสัยทัศน์ อบต.หนองนางนวล
นายนิรุธ คฤหปาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล
วัดปทุมทองแหล่งรวมศรัทราของ
ประชาชนในตำบลหนองนางนวล
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายไผ่ขุย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองนางนวล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
  วัด ๓ แห่ง คือ
 
วัดท่าข้ามสาคร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 
วัดปทุมทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒
  โบสถ์ ๑ แห่ง
 
 
 
 
สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วม ๑๐๐%
 
 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะยังประโยชน์ในการเกษตร และความสามัคคีของประชาชน ในท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ยังมีการศึกษาและสาธารณสุขที่พร้อมจะให้บริการแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
   

ป้อมตำรวจ (ประจำตำบล) ๑ แห่ง
 
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง คือ
 
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
 
โรงเรียนวัดปทุมทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 
โรงเรียนวัดหนองมะกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓
 
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
       
  โรงเรียนขยายโอกาส ๑ แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนวัดหนองมะกอก  
       
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่าข้ามสาคร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ขุย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
       
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๑๐ แห่ง