หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พันจ่าเอกสถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
ปลัด อบต.หนองนางนวล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสันธณา ช่างต่อ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวัชระ สุขอยู่
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ฉ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุเทพ ฟักผล
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวปาจรีย์ อังศิริมงคล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ