หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 เริ่มนับ วันที่ 18 มี.ค. 2554
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุนทางสังคม
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 
 
 
การพัฒนาขีดความสมรรถนะ และความสามารถในการทำงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
 
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย